Apel

Apel wykładowców i naukowców:

Odnowienie badań i nauczania w dziedzinie finansów, ekonomii i zarządzania
dla lepszego służenia dobru wspólnemu

(Genewa-Fryburg-Zurych kwiecień 2011)

1. Autorzy tego apelu są mocno zaniepokojeni faktem, że po ponad trzech latach od wybuchu kryzysu finansowego i makroekonomicznego, który obnażył pułapki, ograniczenia, niebezpieczeństwa i odpowiedzialność dominującego nurtu myślenia w dziedzinie ekonomii, te podejścia mają nadal quasi-monopolistyczną pozycję w świecie akademickim. Taka sytuacja wskazuje na instytucjonalną siłę bezwwzględnych piewców tego sposobu myślenia, co tłumaczy ich ciągły wpływ na naukę i edukację akademicką. Taka dominacja, propagowana przez tzw. Wiodące ośrodki akademickie, datuje się od co najmniej ćwierćwiecza i jest zjawiskiem globalnym. Niemniej jednak sposób, w jaki ten paradygmat się utrzymuje mimo aktualnego kryzysu, podkreśla jego dogmatyczny charakter. Wykładowcy i naukowcy, sygnatariusze tego apelu, twierdzą, że sytuacja ta ogranicza płodność nauk ekonomicznych, finansów i zarządzania, odwracając je od zagadnień istotnych dla społeczeństwa.

2. Ten apel ma charakter publiczny i międzynarodowy i jako taki wypisuje sie w szersze ramy podobnych mu charakterem inicjatyw. W obecnych warunkach, nie wydaje się możliwe, by świat akademicki był jeszcze w stanie wyszkolić otwarte, innowacyjne i odpowiedzialne umysły, które są niezbędne dla sprostania bieżącym i przyszłym wyzwaniom. Ta sytuacja nie dotyczy wyłącznie Szwajcarii czy Europy. Nauka w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania powinna przyczyniać sie do wspólnego dobra, a nie produkować analizy rzekomych korzyści, jakie system ekonomiczny może odnosić z finansjalizacji działalności gospodarczej i społecznej, napędzanych rzekomymi korzyściami z innowacji finansowych i spekulacji.

3. Profesorowie, wykładowcy i badacze są osobami zaufania publicznego z zadaniem służenia swoimi badaniami społeczeństwu w celu lepszego zrozumienia mechanizmów rządzących rzeczywistością i przekazywania wiedzy. Tylko w tym aspekcie wolność akademicka ma prawdziwy sens. Taka wolność jest więc odpowiedzialnością, a nie przyzwoleniem. Dzisiejszymi priorytetami w naukach o finansach, ekonomii i zarządzaniu powinna być weryfikacja ich fundamentalnych założeń i sposobów działania w świetle wydarzeń, które doprowadziły do kryzysu finansowego. Tylko na podstawie takich badań będzie możliwe wypracowanie polityk i środków zaradczych pozwalających na odnalezienie sposobu na zrównoważone funkcjonowanie gospodarki.

4. Nadrzędnym wymogiem jest odejście od dyskusji pomiędzy specjalistami reprezentującymi jeden i ten sam rodzaj myślenia. Takie dyskusje z zasady nie są w stanie krytycznie ocenić swoich własnych przesłanek. Obecna sytuacja wymaga otwarcia nauk ekonomicznych, finansów i zarządzania na fundamentalne pytania i badania, niezbędne, aby – poprzez nabranie koniecznego dystansu – nauki te się odnowiły. Niemniej jednak wysiłki takie spotykają się z silnym  oporem wewnątrz świata akademickiego i muszą więc być wsparte z zewnątrz. Afirmacja pluralizmu podejść w naukach ekonomicznych, finansów i zarządzania wymaga debaty o epistemologicznych, etycznych i antropologicznych założeniach tych nauk.

5. Jako powiernicy zaufania obywateli i jako twórcy myśli, które wpływają na postawy, zachowania i polityki, chcielibyśmy zwrócić uwagę opinii publicznej i polityków na brak warunków dla odpowiedzialnego wypełniania misji przez nasze środowisko. Ten apel jest skierowany z jednej strony do studentów i naukowców na progu ich kariery, kolegów i uczestników życia gospodarczego, a z drugiej strony do tych, którzy odgrywają ważne role w zarządzaniu edukacją
akademicką, takich jak rektorzy i dziekani wyższych uczelni i zarządzający funduszami na badania naukowe. Wszyscy oni mają określoną rolę w zapewnianiu warunków dla fundamentalnej odnowy naszych dyscyplin naukowych i ich powrotu do pluralizmu intelektualnego.

6. Wykładowcy akademiccy, sygnatariusze tego apelu, pragną zasugerować kilka kierunków działania, które umożliwią promowanie takiego pluralizmu – jedynej obrony przed ryzykiem ślepego dogmatyzmu oraz degeneracji polityk i zachowań, które z niego wynikają. Te działania obejmują:

 • Podjęcie krytycznego przeglądu dydaktyki i nauki w dziedzinach ekonomicznych, finansach i zarządzaniu w celu podniesienia u każdego badacza świadomości wagi jakie mają dla społeczenstwa badania, które prowadzi dzięki środkom publicznym. Wolność akademicka nie może być usprawiedliwieniem dla wykładowców i naukowców do ignorowania ich szerokiej odpowiedzialności przed społeczeństwem.
 • Aktywne promowanie interdyscyplinarności na poziomie instytucjonalnym poprzez zachętę do lepszej komunikacji, otwarcie odpowiedniej przestrzeni instytucjonalnej i sprzyjanie kontaktom akademickim pomiędzy różnymi dyscyplinami.

7. Warunki, które muszą być spełnione dla wprowadzenia intelektualnego pluralizmu na wszystkich poziomach akademickiej hierarchii są następujące:

 • Konieczne jest zwrócenie uwagi w procesie rekrutacji nowych kadr akademickich na stopień ich zainteresowania problemami społeczno-ekonomicznymi, jak również orientacją na sprawiedliwość, stabilność i równowagę systemu ekonomicznego i finansowego.
 • Kryteria oceny działalności naukowej powinny zostać uzupełnione o trafność wyboru tematów, wymiar interdyscyplinarny publikacji a nie być oparte tylko o ilość publikacji w małej ilości wysoko notowanych, ale monolitycznych czasopism naukowych.

8. Poddanie panującego dominujacego myślenia uzasadnionej krytyce jest naukowym obowiązkiem. Umożliwia to postęp w tworzeniu pluralizmu w dziedzinie myśli ekonomicznej, finansów i zarządzania tak, aby pluralizm taki pozwolił tym dyscyplinom na wzbogacenie publicznej debaty i wyjaśnianie charakteru wyborów publicznych.

9. Autorami tego Apelu są (5 kwiecień 2011) :

Tytuł/Imię/Nazwisko Instytucja Kraj
Prof. Hon. Claude Auroi IUHEID – Genève Szwajcaria
Prof. Heinrich Bortis Université de Fribourg Szwajcaria
Prof. Marc Chesney Université de Zurich Szwajcaria
Prof. Paul Dembinski Université de Fribourg Szwajcaria
Prof. Denis Dupré Université de Grenoble Francja
Prof. Rajna Gibson Université de Genève Szwajcaria
Prof. Jean-Christophe Graz Université de Lausanne Szwajcaria
Em. Prof. Chris Lefebvre Université catholique de Leuven Belgia
Prof. Rafeal Matos HES Sierre Szwajcaria
Em. Prof. Claude Mouchot Université de Lyon 2 Francja
Prof. Alfred Pastor IESE – Barcelone Hiszpania
Prof. Étienne Perrot Institut catholique de Paris Francja
Prof. HES Marie-Françoise Perruchoud-Massy HES Sierre Szwajcaria
Prof. Frédéric Poulon Université Montesquieu – Bordeaux IV Francja
Prof. Birger P. Priddat Université de Witten/Herdecke Niemcy
Gilles RaveaudMaître de conférences Université Paris 8 Saint-Denis Francja
Prof. Sergio Rossi Université de Fribourg Szwajcaria
Prof. Jean-Michel Servet IUHEID – Genève Szwajcaria
Prof. Milad Zarin Université de Neuchatel Szwajcaria

Powyższy tekst razem z podpisami autorów jest dostępny w wielu wersjach językowych na stronie l’Observatoire de la Finance (http://www.obsfin.ch/) oraz na blogu http://www.responsiblefinance.ch/. Podpisanie oraz komentowanie tego tekstu jest możliwe na blogu http://www.responsiblefinance.ch/

 

4 Comments

 • 1
  Prof. Jacek Brdulak, Warsaw School of Economics
  12. April 2012 - 15:29 | Permalink

  No comments

 • 2
  13. April 2012 - 21:10 | Permalink

  In principle I am agree!

 • 3
  12. July 2014 - 02:44 | Permalink

  It’s hard to find your articles in google. I found it on 20 spot,
  you should build quality backlinks , it will help you
  to get more visitors. I know how to help you, just
  type in google – k2 seo tricks

 • 4
  21. July 2014 - 08:51 | Permalink

  I see a lot of interesting content on your website. You have to
  spend a lot of time writing, i know how to
  save you a lot of work, there is a tool that creates readable, google friendly posts
  in couple of minutes, just type in google – k2 unlimited content

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *